TECNOFERRAN és una empresa multi-disciplinar dedicada a oferir solucions als seus clients en camps tan diversos com són L'ELECTRÒNICA NÀUTICA, la PROTECCIÓ DELS LLAMPS i les RADIOCOMUNICACIONS.
 

TECNOFERRAN es una empresa multidisciplinar dedicada a ofrecer soluciones a sus clientes en campos tan diversos como son la ELECTRONICA NAUTICA, la PROTECCION DE LOS RAYOS y las RADIOCOMUNICACIONES.
 

TECNOFERRAN is a multidisciplinar company dedicated to offer solutions to our customer needs, covering such different fields as MARINE ELECTRONICS, LIGHTNING PROTECTION and RADIOCOMMUNICATIONS.

SOLUCIONS
SOLUCIONES
SOLUTIONS

 

TECNONAUTIC

 
Ens fem càrrec de l'electrònica i electricitat de la seva embarcació així com dels sistemes de climatització i refrigeració, potabilització d'aigua, sistemes de generació d'energia autònoma, instal·lació i manteniment dels elements de seguretat, etc...
 
Nos hacemos cargo de la electrónica y electricidad de su embarcación así como de los sistemas de climatización y refrigeración, potabilización de agua, sistemas de generación de energía autónoma, instalación y mantenimiento de los elementos de seguridad, etc...
 
We take care of the electronics and electricity of your boat as well as HVAC systems, water purification systems, power generation, installation and maintenance of security equipment, etc ...
 
 

TECNOPROTECT

 
Som distribuïdors i instal·ladors oficials del sistema de protecció dels llamps PDCE, el parallamps que no atrau el llamp, sinó que evita la formació d'aquest.
Gràcies a la nostra experiència podem oferir-li la solució per protegir la seva instal·lació davant els llamps.
 
Somos distribuidores y instaladores oficiales del sistema de protección de los rayos PDCE, el pararrayos que no atrae al rayo, sino que evita la formación de este.
Gracias a nuestra experiencia podemos ofrecerle la solución para proteger su instalación de los rayos.
 
We are official distributors and installers of the PDCE lightning protection system, the lightning rod that does not attract lightning, instead of that, the PDCE prevents the formation of lightnings.

Due to our experience we can offer the solution to protect your installation of lightnings.
 
 

TECNORADIOCOM

 
Oferim equips de radiocomunicacions per a professionals, aficionats i en definitiva tota aquelles persones o empreses que requereixin d'aquesta tecnologia per cobrir les seves necessitats.
 
Ofrecemos equipos de radiocomunicación para profesionales, aficionados y en definitiva toda aquella persona o empresa que requiere de esta tecnología para cubrir sus necesidades.
 
We offer radio communication equipment for professionals, amateurs and for all those people and companies that require this technology to meet their needs.

 

ELECTR. NÀUTICA
ELECTR. MARÍTIMA
ELECTR. MARITIME

Oferim servei d'assistència tècnica per l'electrònica, l'electricitat, la climatització i la seguretat de les embarcacions.
Som una empresa consolidada a la costa de Girona, inscrita a la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) a la categoria de M2-20070019 i comptem amb el suport i la confiança dels nostres proveïdors, sent servei tècnic oficial de les principals marques del mercat.

Ofrecemos servicio de asistencia técnica para la electrónica , la electricidad, la climatización y la seguridad de las embarcaciones.
Somos una empresa consolidada en la costa de Girona, inscrita en la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) a la categoría de M2-20070019 y contamos con el apoyo y la confianza de nuestros proveedores, siendo servicio técnico oficial de las principales marcas del mercado.

We provide technical support for electronics, electrical, HVAC and safety of the vessels .
We are an established company off the coast of Girona, registered with the Directorate General of Merchant Marine (DGMM) in the category M2-20070019 and have the support and confidence of our suppliers , being technical service of major brands market.

PROTECCIÓ DELS LLAMPS
PROTECCIÓN RAYOS
LIGHTNING PROTECTION

A TECNO-FERRAN S.L. ens hem especialitzat en el sistema de parallamps PDCE, una tecnologia innovadora que es basa en donar protecció fent que el llamp no aparegui. D'aquesta manera podem estar segurs d'oferir als nostres clients una protecció TOTAL davant als impactes dels llamps.
Amb l'experiència aconseguida al llarg dels anys, ens hem adonat que tant important com la protecció externa, també ho és la interna per tal de tancar totes les possibles portes d'entrada del corrent del llamp a la instal·lació a protegir. Per aquest motiu, a  TECNO-FERRAN S.L. treballem amb la millor empresa fabricant de protectors de sobretensió, d'aquesta manera podem oferir un servei de PROTECCIÓ TOTAL als nostres clients.


En TECNO - FERRAN S.L. nos hemos especializado en el sistema de pararrayos PDCE , una tecnología innovadora que se basa en dar protección haciendo que el rayo no aparezca. De esta manera podemos estar seguros de ofrecer a nuestros clientes una protección TOTAL frente a los impactos de los rayos.
Con la experiencia conseguida a lo largo de los años, nos hemos dado cuenta que tan importante como la protección externa, también lo es la interna con el objetivo de cerrar todas las posibles puertas de entrada del corriente del rayo a la instalación a proteger. Por este motivo, en TECNO - FERRAN S.L. trabajamos con la mejor empresa fabricante de protectores de sobretensión, de esta forma podemos ofrecer un servicio de PROTECCIÓN TOTAL a nuestros clientes.

A TECNO- FERRAN S.L. we specialize in lightning conductor PDCE , innovative technology is based on making lightning protection to not appear. Thus we can be sure to offer our customers total protection against the effects of lightning.
With the experience gained over years, we have realized that as important as the external protection is the internal protection, in order to close all possible entrance ways of lightning current to the installation to protect. For this reason, in TECNO- FERRAN S.L. we work with the best manufacturer of surge arresters on the market to offer a service to our customer of TOTAL PROTECTION.

RADIOCOMUNICACIONS
RADIOCOMUNICACIONES
RADIOCOMUNICATIONS

La nostra experiència en el camp de les radiocomunicacions ens permeten poder oferir als nostres clients un ampli ventall de solucions a les seves necessitats de comunicació. Des d'equips per a vehicles, hotels, càmpings, activitats a l'aire lliure, per a caça, equips per instal·lacions ATEX, cossos de seguretat... Contacti'ns i buscarem la solució que s'adapti millor a les seves necessitats.

Nuestra experiencia en el campo de las radiocomunicaciones nos permiten poder ofrecer a nuestros clientes un amplio repertorio de soluciones a sus necesidades de comunicación. Desde equipos para vehículos, hoteles, campings, actividades al aire libre, para caza, equipos para instalaciones ATEX, cuerpos de seguridad... Contáctenos y buscaremos la solución que se adapte mejor a sus necesidades.

Our experience in the field of radio communications allows us to offer to our customers a range of solutions to their communication needs. From equipment for vehicles, hotels, camping, outdoor activities, hunting, equipment for ATEX facilities, security forces ... Contact us and we will find the solution that best suits your needs.

CONTACTE
CONTACTO
CONTACT

Top